کنتور انرژی DC چند مداری AMC16-DETT مورد استفاده در پایه Sation