پروژه ها
خاورمیانه
آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا

سیستم روشنایی هوشمند در مرکز مدیریت کامپیوتر