پروژه ها
خاورمیانه
آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا

سنسور هال در سیستم ذخیره انرژی خورشیدی در دبی