پروژه ها
خاورمیانه
آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا

سنسور هال در پروژه بازسازی کارخانه روسی